FrameworkElement.ActualWidthProperty Pole

Definicja

Identyfikuje ActualWidth Właściwość zależności.Identifies the ActualWidth dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ ActualWidthProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty ActualWidthProperty;
 staticval mutable ActualWidthProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly ActualWidthProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy