FrameworkElement.ContextMenu Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia element menu kontekstowego, który powinien być wyświetlany po zażądaniu menu kontekstowego w interfejs użytkownika (UI)user interface (UI) ramach tego elementu.Gets or sets the context menu element that should appear whenever the context menu is requested through interfejs użytkownika (UI)user interface (UI) from within this element.

public:
 property System::Windows::Controls::ContextMenu ^ ContextMenu { System::Windows::Controls::ContextMenu ^ get(); void set(System::Windows::Controls::ContextMenu ^ value); };
public System.Windows.Controls.ContextMenu ContextMenu { get; set; }
member this.ContextMenu : System.Windows.Controls.ContextMenu with get, set
Public Property ContextMenu As ContextMenu

Wartość właściwości

ContextMenu

Menu kontekstowe przypisane do tego elementu.The context menu assigned to this element.

Uwagi

ContextMenu sama jest FrameworkElement klasą pochodną i jest technicznie możliwa dla ContextMenu samej siebie ContextMenu .ContextMenu itself is a FrameworkElement derived class, and it is technically possible for ContextMenu itself to have a ContextMenu property. Jednak spowoduje to utworzenie w sposób mylący środowiska menu kontekstowego dla użytkownika i nie jest to zalecane.However, this creates a confusing context menu experience for the user and this practice is not recommended.

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field ContextMenuProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true BrakNone

Dotyczy

Zobacz też