FrameworkElement.DefaultStyleKeyProperty Pole

Definicja

Identyfikuje właściwość zależności DefaultStyleKey.Identifies the DefaultStyleKey dependency property.

protected public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ DefaultStyleKeyProperty;
protected internal static readonly System.Windows.DependencyProperty DefaultStyleKeyProperty;
 staticval mutable DefaultStyleKeyProperty : System.Windows.DependencyProperty
Protected Friend Shared ReadOnly DefaultStyleKeyProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

Dotyczy