FrameworkElement.FocusVisualStyle Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia właściwość, która umożliwia dostosowanie wyglądu, efektów lub innych cech stylu, które będą stosowane do tego elementu, gdy przechwytuje fokus klawiatury.Gets or sets a property that enables customization of appearance, effects, or other style characteristics that will apply to this element when it captures keyboard focus.

public:
 property System::Windows::Style ^ FocusVisualStyle { System::Windows::Style ^ get(); void set(System::Windows::Style ^ value); };
public System.Windows.Style FocusVisualStyle { get; set; }
member this.FocusVisualStyle : System.Windows.Style with get, set
Public Property FocusVisualStyle As Style

Wartość właściwości

Style

Żądany styl, który ma zostać zastosowany do fokusu.The desired style to apply on focus. Wartość domyślna zadeklarowana we właściwości zależności jest pustą statyczną Style .The default value as declared in the dependency property is an empty static Style. Jednak efektywna wartość w czasie wykonywania jest często (ale nie zawsze) stylem, zgodnie z obsługą motywu dla kontrolek.However, the effective value at run time is often (but not always) a style as supplied by theme support for controls.

Uwagi

Ta właściwość ma wpływ na wygląd wizualizacji, ale nie raportuje AffectsRender w metadanych.This property affects visual appearance but does not report AffectsRender in metadata. Wynika to z faktu, że zmiana wyglądu wizualizacji jest sterowana zdarzeniami i może nie być stosowana przez cały czas i dlatego nie powinna raportować żadnych informacji wizualizacji lub układu w metadanych.This is because the visual appearance change is event-driven and may not apply at all times, and therefore should not generally report any visual or layout information in metadata.

Koncepcyjnie, wizualne zachowanie fokusu zastosowany do kontrolki powinno być spójne od kontroli do kontroli.Conceptually, the visual behavior of focus applied to a control should be coherent from control to control. Najbardziej rozsądnym sposobem wymuszania spójności jest zmiana stylu wizualizacji fokusu tylko w przypadku redagowania całego motywu.The most sensible way to enforce coherence is to only change the focus visual style if you are composing an entire theme. Ustawienie tej właściwości dla poszczególnych stylów kontrolek, a nie jako części motywu, nie jest zamierzonym użyciem tej właściwości, ponieważ może to prowadzić do mylącego środowiska użytkownika dotyczącego fokusu klawiatury.Setting this property on individual control styles and not as part of a theme is not the intended usage of this property, because it may lead to a confusing user experience regarding keyboard focus. Jeśli zamierzasz zachowywać zachowanie specyficzne dla kontroli, które jest świadomie niespójne w motywie, znacznie lepszym rozwiązaniem jest użycie wyzwalaczy w stylach dla poszczególnych właściwości stanu wejściowego, takich jak IsFocused lub IsKeyboardFocusWithin , i w taki sposób, aby nie zakłócał wizualizacji istniejącego stylu wizualnego fokusu.If you are intending control-specific behavior that is deliberately not coherent across a theme, a much better approach is to use triggers in styles for individual input state properties, such as IsFocused or IsKeyboardFocusWithin, and to do so in a way that does not visually interfere with any existing focus visual style. Aby uzyskać więcej informacji na temat zamiaru projektowania FocusVisualStyle i właściwości alternatywnej ostrości, zobacz Style dla fokusu w kontrolkach i FocusVisualStyle.For more information on the design intention of FocusVisualStyle and alternative focus properties, see Styling for Focus in Controls, and FocusVisualStyle.

Użycie atrybutu języka XAMLXAML Attribute Usage

<object FocusVisualStyle="{resourceExtension styleResourceKey}"/>  

Użycie elementu właściwości języka XAMLXAML Property Element Usage

Wartości XAMLXAML Values

resourceExtensionresourceExtension
Jeden z następujących elementów:, lub.One of the following: , or . Zobacz zasoby XAML.See XAML Resources.

styleResourceKeystyleResourceKey
Klucz, który identyfikuje żądany styl.The key that identifies the style being requested. Klucz odnosi się do istniejącego zasobu w ResourceDictionary .The key refers to an existing resource in a ResourceDictionary.

Uwaga

Składnia elementu właściwości jest technicznie możliwa, ale nie jest zalecana.Property element syntax is technically possible, but not recommended. Zobacz wbudowane style i szablony.See Inline Styles and Templates. Odwołanie do powiązania przy użyciu szablonu TemplateBinding lub Binding jest również możliwe, ale nietypowe.A binding reference using TemplateBinding or Binding is also possible, but uncommon.

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field FocusVisualStyleProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true BrakNone

Dotyczy

Zobacz też