FrameworkElement.GetBindingExpression(DependencyProperty) Metoda

Definicja

Zwraca wartość BindingExpression reprezentującą powiązanie dla określonej właściwości.Returns the BindingExpression that represents the binding on the specified property.

public:
 System::Windows::Data::BindingExpression ^ GetBindingExpression(System::Windows::DependencyProperty ^ dp);
public System.Windows.Data.BindingExpression GetBindingExpression (System.Windows.DependencyProperty dp);
member this.GetBindingExpression : System.Windows.DependencyProperty -> System.Windows.Data.BindingExpression
Public Function GetBindingExpression (dp As DependencyProperty) As BindingExpression

Parametry

dp
DependencyProperty

Obiekt docelowy, DependencyProperty z którego ma zostać pobrane powiązanie.The target DependencyProperty to get the binding from.

Zwraca

BindingExpression

A BindingExpression Jeśli właściwość target ma aktywne powiązanie; w przeciwnym razie zwraca null .A BindingExpression if the target property has an active binding; otherwise, returns null.

Uwagi

Sprawdzenie wartości zwracanej przez null to technika, której można użyć do określenia, czy właściwość ma aktywne powiązanie.Checking the return value for null is a technique you can use to determine whether a property has an active binding.

Ta metoda jest naprawdę tylko wygodną otoką wokół BindingOperations.GetBindingExpression metody.This method is really just a convenience wrapper around the BindingOperations.GetBindingExpression method. GetBindingExpression przekazuje bieżące wystąpienie i dp parametr do BindingOperations.GetBindingExpression .GetBindingExpression passes the current instance and the dp parameter to BindingOperations.GetBindingExpression.

Dotyczy

Zobacz też