FrameworkElement.HorizontalAlignment Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia charakterystyki wyrównania poziomego stosowane do tego elementu, gdy jest on tworzony w elemencie nadrzędnym, takim jak panel lub kontrolka elementów.Gets or sets the horizontal alignment characteristics applied to this element when it is composed within a parent element, such as a panel or items control.

public:
 property System::Windows::HorizontalAlignment HorizontalAlignment { System::Windows::HorizontalAlignment get(); void set(System::Windows::HorizontalAlignment value); };
public System.Windows.HorizontalAlignment HorizontalAlignment { get; set; }
member this.HorizontalAlignment : System.Windows.HorizontalAlignment with get, set
Public Property HorizontalAlignment As HorizontalAlignment

Wartość właściwości

HorizontalAlignment

Ustawienie wyrównania poziomego jako wartość wyliczenia.A horizontal alignment setting, as a value of the enumeration. Wartość domyślna to Stretch.The default is Stretch.

Uwagi

Gdy Height i Width właściwości są jawnie ustawiane dla elementu, pomiary są podejmowane na wyższym poziomie poprzedników podczas układania i anulują typowe efekty ustawienia HorizontalAlignment do Stretch .When Height and Width properties are explicitly set on an element, these measurements take higher precedent during layout and will cancel the typical effects of setting HorizontalAlignment to Stretch.

HorizontalAlignment jest akcesorem Microsoft .NET właściwości dla właściwości zależności.HorizontalAlignment is the Microsoft .NET property accessor for what is in reality a dependency property. Ta właściwość zależności często ma swoją pozornie ustawioną wartość "default" w różny sposób w elementach podklasy, szczególnie w kontrolkach.This particular dependency property quite frequently has its apparent "default" value set differently in subclassed elements, particularly controls. Zwykle jest to wykonywane na jeden z dwóch sposobów: właściwość zależności jest ponownie rejestrowana w określonej podklasy, ale z innymi metadanymi do ustawiania ich wartości domyślnych; lub jest stosowany styl domyślny, który ustawia wartość właściwości zależności inaczej.This generally occurs in one of two ways: the dependency property is re-registered to a particular subclass, but with different metadata for setting its defaults; or there is a default style being applied that sets that dependency property value differently. Na przykład pozorna wartość "default" HorizontalAlignment dla Label kontrolki będzie równa Left , nawet jeśli Label dziedziczy HorizontalAlignment bezpośrednio z FrameworkElement .For example, the apparent "default" of HorizontalAlignment for a Label control will be Left, even though Label inherits HorizontalAlignment direct from FrameworkElement. Dzieje się tak, ponieważ ta wartość została zresetowana w stylu domyślnym w Label szablonie kontrolki style.This is because that value was reset within the default style of Label, within the style's control template.

Canvas nie jest używany HorizontalAlignment podczas redagowania układu, ponieważ Canvas jest oparty na rozłożeniu bezwzględnym.Canvas does not use HorizontalAlignment when composing layout, because Canvas is based on absolute positioning.

Gdy dziedziczone przez Label lub klasy pochodne, Label ponownie definiuje domyślną wartość tej właściwości zależności Left .When inherited by Label or derived classes, Label redefines the default value of this dependency property to be Left.

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field HorizontalAlignmentProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true AffectsArrange

Dotyczy