FrameworkElement.LogicalChildren Właściwość

Definicja

Pobiera moduł wyliczający dla logicznych elementów podrzędnych tego elementu.Gets an enumerator for logical child elements of this element.

protected public:
 virtual property System::Collections::IEnumerator ^ LogicalChildren { System::Collections::IEnumerator ^ get(); };
protected internal virtual System.Collections.IEnumerator LogicalChildren { get; }
member this.LogicalChildren : System.Collections.IEnumerator
Protected Friend Overridable ReadOnly Property LogicalChildren As IEnumerator

Wartość właściwości

IEnumerator

Moduł wyliczający dla logicznych elementów podrzędnych tego elementu.An enumerator for logical child elements of this element.

Uwagi

LogicalChildren pozwala na iterację elementów podrzędnych.LogicalChildren allows you to iterate over child elements. Jest to przydatne w przypadku elementów, które mogą nie mieć zdefiniowanej, dedykowanej kolekcji, ale nadal zawiera więcej niż jeden element podrzędny, szczególnie FrameworkContentElement elementy podrzędne.This is useful for elements that may not have a defined, dedicated collection but still contain more than one child element, particularly FrameworkContentElement child elements.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z LogicalChildren i AddLogicalChild , zobacz drzewa w WPF.For more information on how to use LogicalChildren and AddLogicalChild, see Trees in WPF.

Dotyczy