FrameworkElement.ShouldSerializeStyle Metoda

Definicja

Zwraca czy procesy serializacji powinny serializować zawartość Style właściwości.Returns whether serialization processes should serialize the contents of the Style property.

public:
 bool ShouldSerializeStyle();
public bool ShouldSerializeStyle ();
member this.ShouldSerializeStyle : unit -> bool
Public Function ShouldSerializeStyle () As Boolean

Zwraca

Boolean

true Jeśli Style wartość właściwości powinna być serializowana; w przeciwnym razie, false .true if the Style property value should be serialized; otherwise, false.

Uwagi

Spowoduje to zwrócenie true , jeśli Style zestaw jest ustawiony lokalnie.This will return true if the Style is locally set.

Dotyczy