FrameworkElement.IQueryAmbient.IsAmbientPropertyAvailable(String) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz metodę IsAmbientPropertyAvailable(String).For a description of this member, see the IsAmbientPropertyAvailable(String) method.

 virtual bool System.Windows.Markup.IQueryAmbient.IsAmbientPropertyAvailable(System::String ^ propertyName) = System::Windows::Markup::IQueryAmbient::IsAmbientPropertyAvailable;
bool IQueryAmbient.IsAmbientPropertyAvailable (string propertyName);
abstract member System.Windows.Markup.IQueryAmbient.IsAmbientPropertyAvailable : string -> bool
override this.System.Windows.Markup.IQueryAmbient.IsAmbientPropertyAvailable : string -> bool
Function IsAmbientPropertyAvailable (propertyName As String) As Boolean Implements IQueryAmbient.IsAmbientPropertyAvailable

Parametry

propertyName
String

Nazwa żądanej właściwości otoczenia.The name of the requested ambient property.

Zwraca

true, jeśli propertyName jest dostępny; w przeciwnym razie false.true if propertyName is available; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie FrameworkElement jest rzutowane na interfejs IQueryAmbient.It can be used only when the FrameworkElement instance is cast to an IQueryAmbient interface.

Dotyczy