Freezable.CanFreeze Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy obiekt może być niemodyfikowalny.Gets a value that indicates whether the object can be made unmodifiable.

public:
 property bool CanFreeze { bool get(); };
public bool CanFreeze { get; }
member this.CanFreeze : bool
Public ReadOnly Property CanFreeze As Boolean

Wartość właściwości

true, czy bieżący obiekt może być niemodyfikowalny lub jest już niemodyfikowalny; w przeciwnym razie false.true if the current object can be made unmodifiable or is already unmodifiable; otherwise, false.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Ta implementacja metody używa metody FreezeCore(Boolean) z isChecking ustawioną na true, aby określić, czy Freezable może być niemodyfikowalna.This method implementation uses the FreezeCore(Boolean) method with isChecking set to true to determine whether a Freezable can be made unmodifiable. Aby zmodyfikować sposób zachowania tej właściwości w klasie pochodnej, Zastąp metodę FreezeCore(Boolean).To modify the way this property behaves in a derived class, override the FreezeCore(Boolean) method.

Dotyczy