Freezable.Changed Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy Freezable obiekt lub, który zawiera, jest modyfikowany.

public:
 event EventHandler ^ Changed;
public event EventHandler Changed;
member this.Changed : EventHandler 
Public Custom Event Changed As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Wyjątki

Podjęto próbę zmodyfikowania elementu Changed program obsługi wartości za pomocą polecenia IsFrozen == true.

Uwagi

Jeśli próbujesz dodać lub usunąć programy obsługi zdarzeń, gdy bieżący obiekt nie jest modyfikowalny (gdy IsFrozen właściwość ma truewartość ), zgłaszany jest wyjątek.

Dotyczy