Freezable.GetAsFrozenCore(Freezable) Metoda

Definicja

Sprawia, że wystąpienie jest zablokowanym klonem określonego Freezable przy użyciu wartości właściwości Base (Nieanimowane).Makes the instance a frozen clone of the specified Freezable using base (non-animated) property values.

protected:
 virtual void GetAsFrozenCore(System::Windows::Freezable ^ sourceFreezable);
protected virtual void GetAsFrozenCore (System.Windows.Freezable sourceFreezable);
abstract member GetAsFrozenCore : System.Windows.Freezable -> unit
override this.GetAsFrozenCore : System.Windows.Freezable -> unit
Protected Overridable Sub GetAsFrozenCore (sourceFreezable As Freezable)

Parametry

sourceFreezable
Freezable

Wystąpienie, które ma zostać skopiowane.The instance to copy.

Uwagi

Ta metoda jest wywoływana przez GetAsFrozen metodę i nie powinna być wywoływana bezpośrednio z kodu, chyba że podczas wywoływania implementacji podstawowej podczas zastępowania tej metody.This method is called by the GetAsFrozen method and should not be called directly from your code, except when calling the base implementation while overriding this method. Aby utworzyć zamrożoną kopię bieżącego obiektu, wywołaj GetAsFrozen zamiast wywołania tej metody bezpośrednio.To create a frozen copy of the current object, call GetAsFrozen instead of calling this method directly.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Jeśli pochodzi od Freezable użytkownika, może być konieczne przesłonięcie tej metody.If you derive from Freezable you may need to override this method. Przyczyny zastąpienia obejmują następujące elementy:Reasons to override include the following: -Klasa pochodna ma dane, które nie są udostępniane za pośrednictwem właściwości zależności.- Your derived class has data that is not exposed via dependency properties.

-Klasa pochodna musi wykonać dodatkową operację inicjalizacji, której nie można osiągnąć przez po prostu zastąpienie CreateInstanceCore() .- Your derived class must perform extra initialization work that cannot be accomplished by simply overriding CreateInstanceCore(). Na przykład ma to zastosowanie w przypadku implementowania klasy pochodnej ISupportInitialize .For example, this applies if your derived class implements ISupportInitialize.

Klasy, w których są przechowywane wszystkie dane we właściwościach zależności, które nie muszą wykonywać dodatkowej pracy inicjującej, nie muszą zostać przesłonięte GetAsFrozenCore(Freezable) .Classes that store all their data in dependency properties and that do not need to perform extra initialization work do not need to override GetAsFrozenCore(Freezable).

Należy koniecznie, aby wszystkie implementacje wywoływały podstawową implementację tej metody.It is essential that all implementations call the base implementation of this method. Implementacje powinny wykonywać wyłącznie zadania, które nie są wykonywane przez implementację domyślną.Implementations should only perform work that is not performed by the default implementation. Domyślna implementacja powoduje głębokie kopie wszelkich niezablokowanych obiektów Freezable platformie i kopii wszystkich innych zapisywalnych, lokalnie ustawionych właściwości, które zawiera.The default implementation makes deep copies of any unfrozen freezables and shallow copies of all other writable, locally set properties it contains. Jeśli obiekt ma właściwości zależności powiązane z danymi, wyrażenia są kopiowane, ale mogą nie być już rozpoznawane; Aby uzyskać więcej informacji na temat klonowania obiektów powiązanych z danymi, zobacz Freezable obiektów — Omówienie.If the object has data-bound dependency properties, the expressions are copied but might no longer resolve; for more information about cloning data-bound objects, see Freezable Objects Overview. Jeśli obiekt ma animowane właściwości zależności, kopiowane są wartości podstawowe (Nieanimowane) tych właściwości.If the object has animated dependency properties, the base (non-animated) values of those properties are copied. Animacje nie są kopiowane.Animations are not copied.

Należy zauważyć, że właściwości nie są kopiowane, ani nie są właściwościami tylko do odczytu.Note that unset properties are not copied, nor are read-only properties.

W przypadku zastąpienia tej metody należy wywołać implementację podstawową.If you do override this method, you must call the base implementation.

Nie musisz mieć wartości podczas Freeze() kopiowania.You do not need to Freeze() values as they are copied. Wynik jest zamrożony przez GetAsFrozen() przed zwróceniem.The result is frozen by GetAsFrozen() before being returned.

Dotyczy

Zobacz też