HorizontalAlignment Wyliczenie

Definicja

Wskazuje, gdzie element ma być wyświetlany na osi poziomej względem przydzielonych gniazd układu elementu nadrzędnego.Indicates where an element should be displayed on the horizontal axis relative to the allocated layout slot of the parent element.

public enum class HorizontalAlignment
[System.Windows.Localizability(System.Windows.LocalizationCategory.None, Readability=System.Windows.Readability.Unreadable)]
public enum HorizontalAlignment
[<System.Windows.Localizability(System.Windows.LocalizationCategory.None, Readability=System.Windows.Readability.Unreadable)>]
type HorizontalAlignment = 
Public Enum HorizontalAlignment
Dziedziczenie
HorizontalAlignment
Atrybuty

Pola

Center 1

Element wyrównany do środka miejsca układu dla elementu nadrzędnego.An element aligned to the center of the layout slot for the parent element.

Left 0

Element wyrównany do lewej krawędzi gniazda układu dla elementu nadrzędnego.An element aligned to the left of the layout slot for the parent element.

Right 2

Element wyrównany do prawej strony miejsca układu dla elementu nadrzędnego.An element aligned to the right of the layout slot for the parent element.

Stretch 3

Element rozciągany, aby wypełnić całe miejsce układu elementu nadrzędnego.An element stretched to fill the entire layout slot of the parent element.

Uwagi

Rozciąganie jest domyślnym zachowaniem układu.Stretch is the default layout behavior.

Element Height i Width właściwości, które są jawnie ustawione, mają pierwszeństwo przed wartością właściwości rozciągania.Element Height and Width properties that are explicitly set take precedence over the Stretch property value.

Dotyczy