IInputElement.LostStylusCapture Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy ten element utraci przechwytywanie pióra.Occurs when this element loses stylus capture.

public:
 event System::Windows::Input::StylusEventHandler ^ LostStylusCapture;
event System.Windows.Input.StylusEventHandler LostStylusCapture;
member this.LostStylusCapture : System.Windows.Input.StylusEventHandler 
Event LostStylusCapture As StylusEventHandler 

Typ zdarzenia

StylusEventHandler

Uwagi

Ten interfejs nie jest przeznaczony do implementacji publicznej.This interface is not intended for public implementation. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz uwagi dotyczące IInputElement interfejsu.For more information, see remarks for the IInputElement interface.

Gdy element przechwytuje pióro, otrzymuje dane wejściowe pióra nawet wtedy, gdy kursor znajduje się poza obramowaniem.When an element captures the stylus, it receives stylus input even if the cursor is outside its borders. Pióro jest zazwyczaj przechwytywane tylko podczas operacji przeciągania i upuszczania.The stylus is typically captured only during drag-and-drop operations.

Dotyczy

Zobacz też