IInputElement.StylusUp Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy pióro zostanie wywołane przez dyskretyzatora w tym elemencie.Occurs when the stylus is raised off the digitizer while over this element.

public:
 event System::Windows::Input::StylusEventHandler ^ StylusUp;
event System.Windows.Input.StylusEventHandler StylusUp;
member this.StylusUp : System.Windows.Input.StylusEventHandler 
Event StylusUp As StylusEventHandler 

Typ zdarzenia

StylusEventHandler

Uwagi

Ten interfejs nie jest przeznaczony do implementacji publicznej.This interface is not intended for public implementation. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz uwagi dotyczące IInputElement interfejsu.For more information, see remarks for the IInputElement interface.

Dotyczy

Zobacz też