ApplicationCommands.CorrectionList Właściwość

Definicja

Pobiera wartość, która reprezentuje polecenie listy poprawek.Gets the value that represents the Correction List command.

public:
 static property System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ CorrectionList { System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ get(); };
public static System.Windows.Input.RoutedUICommand CorrectionList { get; }
member this.CorrectionList : System.Windows.Input.RoutedUICommand
Public Shared ReadOnly Property CorrectionList As RoutedUICommand

Wartość właściwości

RoutedUICommand

Polecenie.The command.

Wartości domyślneDefault Values
Gest klawiszaKey Gesture Nie zdefiniowano gestu.No gesture defined.
Tekst interfejsu użytkownikaUI Text Lista poprawekCorrection List

Uwagi

To polecenie wskazuje zamiar otwarcia listy poprawek.This command indicates intention to open the correction list.

Lista poprawek różni się w zależności od kontekstu.The correction list is different depending on the context. Na przykład w przypadku wprowadzania danych wejściowych edytora IME (Input Method Editor) lista korekcji identyfikuje opcje konwersji.For example, with Input Method Editor (IME) input the correction list identifies reconversion choices.

Nie jest konieczna implementacja polecenia dla danego obiektu; w wielu przypadkach implementacja polecenia jest odpowiedzialna za moduł zapisujący aplikacji.There is not necessarily an implementation for the command on any given object; in many cases the implementation for the command is the responsibility of the application writer.

Użycie atrybutu języka XAMLXAML Attribute Usage

<object property="CorrectionList"/>  

Dotyczy

Zobacz też