ApplicationCommands.Delete Właściwość

Definicja

Pobiera wartość, która reprezentuje polecenie Delete.Gets the value that represents the Delete command.

public:
 static property System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ Delete { System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ get(); };
public static System.Windows.Input.RoutedUICommand Delete { get; }
member this.Delete : System.Windows.Input.RoutedUICommand
Public Shared ReadOnly Property Delete As RoutedUICommand

Wartość właściwości

RoutedUICommand

Polecenie.The command.

Wartości domyślneDefault Values
Gest klawiszaKey Gesture DelDel
Tekst interfejsu użytkownikaUI Text UsuńDelete

Uwagi

To polecenie wskazuje zamiar usunięcia zaznaczenia.This command indicates intention to delete the selection.

Nie jest konieczna implementacja polecenia dla danego obiektu; w wielu przypadkach implementacja polecenia jest odpowiedzialna za moduł zapisujący aplikacji.There is not necessarily an implementation for the command on any given object; in many cases the implementation for the command is the responsibility of the application writer.

Użycie atrybutu języka XAMLXAML Attribute Usage

<object property="Delete"/>  

Dotyczy

Zobacz też