ApplicationCommands.Help Właściwość

Definicja

Pobiera wartość, która reprezentuje polecenie pomocy.Gets the value that represents the Help command.

public:
 static property System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ Help { System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ get(); };
public static System.Windows.Input.RoutedUICommand Help { get; }
member this.Help : System.Windows.Input.RoutedUICommand
Public Shared ReadOnly Property Help As RoutedUICommand

Wartość właściwości

RoutedUICommand

Polecenie.The command.

Wartości domyślneDefault Values
Gest klawiszaKey Gesture F1F1
Tekst interfejsu użytkownikaUI Text HelpHelp

Uwagi

To polecenie wskazuje zamiar otwarcia okna dialogowego pomocy (okno).This command indicates intention to open the Help dialog (window).

Nie jest konieczna implementacja polecenia dla danego obiektu; w wielu przypadkach implementacja polecenia jest odpowiedzialna za moduł zapisujący aplikacji.There is not necessarily an implementation for the command on any given object; in many cases the implementation for the command is the responsibility of the application writer.

Użycie atrybutu języka XAMLXAML Attribute Usage

<object property="Help"/>  

Dotyczy

Zobacz też