ApplicationCommands.Stop Właściwość

Definicja

Pobiera wartość reprezentującą polecenie zatrzymania.Gets the value that represents the Stop command.

public:
 static property System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ Stop { System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ get(); };
public static System.Windows.Input.RoutedUICommand Stop { get; }
member this.Stop : System.Windows.Input.RoutedUICommand
Public Shared ReadOnly Property Stop As RoutedUICommand

Wartość właściwości

RoutedUICommand

Polecenie.The command.

Wartości domyślneDefault Values
Gest klawiszaKey Gesture EscEsc
Tekst interfejsu użytkownikaUI Text StopStop

Uwagi

To polecenie wskazuje zamiar zatrzymania przetwarzania.This command indicates intention to stop processing.

Nie jest konieczna implementacja polecenia dla danego obiektu; w wielu przypadkach implementacja polecenia jest odpowiedzialna za moduł zapisujący aplikacji.There is not necessarily an implementation for the command on any given object; in many cases the implementation for the command is the responsibility of the application writer.

Użycie atrybutu języka XAMLXAML Attribute Usage

<object property="Stop"/>  

Dotyczy

Zobacz też