ComponentCommands.MoveToPageUp Właściwość

Definicja

Pobiera wartość, która reprezentuje polecenie przechodzenie do strony.Gets the value that represents the Move To Page Up command.

public:
 static property System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ MoveToPageUp { System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ get(); };
public static System.Windows.Input.RoutedUICommand MoveToPageUp { get; }
member this.MoveToPageUp : System.Windows.Input.RoutedUICommand
Public Shared ReadOnly Property MoveToPageUp As RoutedUICommand

Wartość właściwości

RoutedUICommand

Polecenie.The command.

Wartości domyślneDefault Values
Gest klawiszaKey Gesture PageUpPageUp
Tekst interfejsu użytkownikaUI Text Przenieś na stronę w góręMove To Page Up

Uwagi

To polecenie wskazuje zamiar przeniesienia zaznaczenia w górę jednej strony.This command indicates the intention to move the selection up one page.

Niekonieczna jest rzeczywista implementacja odpowiadająca poleceniu dla danego obiektu; w wielu przypadkach implementacja w odpowiedzi na to polecenie jest odpowiedzialna za moduł zapisujący aplikacji.There is not necessarily an actual implementation responding to the command on any given object; in many cases the implementation in response to that command is the responsibility of the application writer.

Użycie atrybutu języka XAMLXAML Attribute Usage

<object property="MoveToPageUp"/>  

Dotyczy

Zobacz też