InputLanguageManager.InputLanguageChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy zostanie zakończona zmiana języka wejściowego.Occurs when a change of input language is completed.

public:
 event System::Windows::Input::InputLanguageEventHandler ^ InputLanguageChanged;
public event System.Windows.Input.InputLanguageEventHandler InputLanguageChanged;
member this.InputLanguageChanged : System.Windows.Input.InputLanguageEventHandler 
Public Custom Event InputLanguageChanged As InputLanguageEventHandler 

Typ zdarzenia

InputLanguageEventHandler

Dotyczy

Zobacz też