InputManager.InputProviders Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję InputProviders zarejestrowanego przy użyciu InputManager .Gets a collection of InputProviders registered with the InputManager.

public:
 property System::Collections::ICollection ^ InputProviders { System::Collections::ICollection ^ get(); };
public System.Collections.ICollection InputProviders { get; }
[get: System.Security.SecurityCritical]
public System.Collections.ICollection InputProviders { get; }
member this.InputProviders : System.Collections.ICollection
[<get: System.Security.SecurityCritical>]
member this.InputProviders : System.Collections.ICollection
Public ReadOnly Property InputProviders As ICollection

Wartość właściwości

ICollection

Kolekcja danych wejściowych zapewnia.The collection of input provides.

Atrybuty

Dotyczy