InputScopeNameValue Wyliczenie

Definicja

Określa nazwę zakresu wejściowego, która modyfikuje sposób interpretacji danych wejściowych z alternatywnych metod wprowadzania.Specifies the input scope name which modifies how input from alternative input methods is interpreted.

public enum class InputScopeNameValue
public enum InputScopeNameValue
type InputScopeNameValue = 
Public Enum InputScopeNameValue
Dziedziczenie
InputScopeNameValue

Pola

AddressCity 17

Wzorzec wprowadzania tekstu dla adresu miasta.The text input pattern for a city address.

AddressCountryName 18

Wzorzec wprowadzania tekstu dla nazwy kraju/regionu.The text input pattern for the name of a country/region.

AddressCountryShortName 19

Wzorzec wprowadzania tekstu dla skróconej nazwy kraju/regionu.The text input pattern for the abbreviated name of a country/region.

AddressStateOrProvince 16

Wzorzec wprowadzania tekstu dla województwa.The text input pattern for a state or province.

AddressStreet 15

Wzorzec wprowadzania tekstu dla adresu ulicy.The text input pattern for a street address.

AlphanumericFullWidth 41

Wzorzec wprowadzania tekstu dla alfanumerycznych znaków o pełnej szerokości.The text input pattern for alphanumeric full-width characters.

AlphanumericHalfWidth 40

Wzorzec wprowadzania tekstu dla alfanumerycznych znaków o połówkowej szerokości.The text input pattern for alphanumeric half-width characters.

Bopomofo 43

Wzorzec wprowadzania tekstu dla systemu transkrypcji "Bopomofo mandarynek" w języku chińskim.The text input pattern for the Bopomofo Mandarin Chinese phonetic transcription system.

CurrencyAmount 21

Wzorzec wprowadzania tekstu dla wartości walutowej.The text input pattern for amount of currency.

CurrencyAmountAndSymbol 20

Wzorzec wprowadzania tekstu dla wielkości i symbolu waluty.The text input pattern for amount and symbol of currency.

CurrencyChinese 42

Wzorzec tekstu wejściowego dla waluty chińskiej.The text input pattern for Chinese currency.

Date 22

Wzorzec wprowadzania tekstu dla daty w kalendarzu.The text input pattern for a calendar date.

DateDay 24

Wzorzec wprowadzania tekstu dla numerycznego dnia w dacie w kalendarzu.The text input pattern for the numeric day in a calendar date.

DateDayName 27

Wzorzec wprowadzania tekstu dla nazwy dnia w dacie w kalendarzu.The text input pattern for the name of the day in a calendar date.

DateMonth 23

Wzorzec wprowadzania tekstu dla miesiąca numerycznego w dacie kalendarzowej.The text input pattern for the numeric month in a calendar date.

DateMonthName 26

Wzorzec wprowadzania tekstu dla nazwy miesiąca w dacie w kalendarzu.The text input pattern for the name of the month in a calendar date.

DateYear 25

Wzorzec wprowadzania tekstu dla roku w dacie w kalendarzu.The text input pattern for the year in a calendar date.

Default 0

Domyślna obsługa poleceń wejściowych.The default handling of input commands.

Digits 28

Wzorzec wprowadzania tekstu dla cyfr.The text input pattern for digits.

EmailSmtpAddress 5

Wzorzec wprowadzania tekstu dla adresu e-mail Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).The text input pattern for a Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) email address.

EmailUserName 4

Wzorzec wprowadzania tekstu dla nazwy użytkownika poczty e-mail.The text input pattern for an email user name.

FileName 3

Wzorzec wprowadzania tekstu dla nazwy pliku.The text input pattern for a file name.

FullFilePath 2

Wzorzec wprowadzania tekstu dla pełnej ścieżki pliku.The text input pattern for the full path of a file.

Hanja 47

Wzorzec wprowadzania tekstu dla znaków Hanja.The text input pattern for Hanja characters.

Hiragana 44

Wzorzec wprowadzania tekstu dla systemu pisania hiragana.The text input pattern for the Hiragana writing system.

KatakanaFullWidth 46

Wzorzec wprowadzania tekstu dla znaków katakana o pełnej szerokości.The text input pattern for full-width Katakana characters.

KatakanaHalfWidth 45

Wzorzec wprowadzania tekstu dla znaków katakana połówkowej szerokości.The text input pattern for half-width Katakana characters.

LogOnName 6

Wzorzec wprowadzania tekstu dla nazwy logowania.The text input pattern for a log on name.

Number 29

Wzorzec wprowadzania tekstu dla liczby.The text input pattern for a number.

NumberFullWidth 39

Wzorzec wprowadzania tekstu dla numeru pełnej szerokości.The text input pattern for a full-width number.

OneChar 30

Wzorzec wprowadzania tekstu dla jednego znaku.The text input pattern for one character.

Password 31

Wzorzec wprowadzania tekstu dla hasła.The text input pattern for a password.

PersonalFullName 7

Wzorzec wprowadzania tekstu dla imienia osoby.The text input pattern for a person's full name.

PersonalGivenName 9

Wzorzec wprowadzania tekstu dla podanej nazwy osoby.The text input pattern for a person's given name.

PersonalMiddleName 10

Wzorzec wprowadzania tekstu dla środkowej nazwy osoby.The text input pattern for a person's middle name.

PersonalNamePrefix 8

Wzorzec wprowadzania tekstu dla prefiksu nazwy osoby.The text input pattern for the prefix of a person's name.

PersonalNameSuffix 12

Wzorzec wprowadzania tekstu dla sufiksu nazwy osoby.The text input pattern for the suffix of a person's name.

PersonalSurname 11

Wzorzec wprowadzania tekstu dla nazwiska osoby.The text input pattern for a person's surname.

PhraseList -1

Wzorzec wprowadzania tekstu dla listy fraz.The text input pattern for a phrase list.

PostalAddress 13

Wzorzec wprowadzania tekstu dla adresu pocztowego.The text input pattern for a postal address.

PostalCode 14

Wzorzec wprowadzania tekstu dla kodu pocztowego.The text input pattern for a postal code.

RegularExpression -2

Wzorzec wprowadzania tekstu dla wyrażenia regularnego.The text input pattern for a regular expression.

Srgs -3

Wzorzec wprowadzania tekstu dla specyfikacji gramatyki rozpoznawania mowy (SRGS).The text input pattern for the Speech Recognition Grammar Specification (SRGS).

TelephoneAreaCode 34

Wzorzec wprowadzania tekstu dla numeru kierunkowego telefonu.The text input pattern for a telephone area code.

TelephoneCountryCode 33

Wzorzec wprowadzania tekstu dla kodu kraju/regionu telefonu.The text input pattern for a telephone country/region code.

TelephoneLocalNumber 35

Wzorzec wprowadzania tekstu dla numeru telefonu lokalnego.The text input pattern for a telephone local number.

TelephoneNumber 32

Wzorzec wprowadzania tekstu dla numeru telefonu.The text input pattern for a telephone number.

Time 36

Wzorzec wprowadzania tekstu dla czasu.The text input pattern for the time.

TimeHour 37

Wzorzec wprowadzania tekstu dla godziny.The text input pattern for the hour of the time.

TimeMinorSec 38

Wzorzec wprowadzania tekstu dla minut lub sekund czasu.The text input pattern for the minutes or seconds of time.

Url 1

Wzorzec wprowadzania tekstu dla adresu URL (Uniform Resource Locator).The text input pattern for a Uniform Resource Locator (URL).

Xml -4

Wzorzec tekstu wejściowego dla XML.The text input pattern for XML.

Uwagi

InputScopeNameWyliczenie zawiera zestaw wstępnie zdefiniowanych Name wartości właściwości InputScopePhrase klasy.The InputScopeName enumeration provides a set of pre-defined Name property values of the InputScopePhrase class.

Dotyczy

Zobacz też