Keyboard.PreviewKeyUp Zdarzenie dołączone

Definicja

Występuje, gdy zostanie wydaną klawisz na klawiaturze.Occurs when a key on the keyboard is released.

see AddPreviewKeyUpHandler, and RemovePreviewKeyUpHandler
see AddPreviewKeyUpHandler, and RemovePreviewKeyUpHandler
see AddPreviewKeyUpHandler, and RemovePreviewKeyUpHandler

Uwagi

To jest dołączone zdarzenie.This is an attached event. WPF implementuje dołączone zdarzenia jako zdarzenia kierowane.WPF implements attached events as routed events. Dołączone zdarzenia są zasadniczo koncepcją języka XAML do odwoływania się do zdarzeń, które mogą być obsługiwane na obiektach, które nie definiują tego zdarzenia, które rozszerzają się na, a także włączając zdarzenia przechodzące do trasy.Attached events are fundamentally a XAML language concept for referencing events that can be handled on objects that do not define that event, which WPF expands upon by also enabling the event to traverse a route. Dołączone zdarzenia nie mają bezpośredniej składni obsługi w kodzie; Aby dołączyć procedury obsługi dla zdarzenia kierowanego w kodzie, należy użyć wskazanej metody dodawania * procedury obsługi.Attached events do not have a direct handling syntax in code; to attach handlers for a routed event in code, you use a designated Add*Handler method. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Omówienie załączonych zdarzeń.For details, see Attached Events Overview.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field PreviewKeyUpEvent
Strategia routinguRouting strategy TunelowanieTunneling
DelegatDelegate KeyEventHandler
  • Odpowiednie zdarzenie propagacji to KeyUp .The corresponding bubbling event is KeyUp.

Dotyczy