KeyboardInputProviderAcquireFocusEventHandler Delegat

Definicja

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać KeyboardInputProviderAcquireFocus zdarzenie.Represents the method that will handle the KeyboardInputProviderAcquireFocus event.

public delegate void KeyboardInputProviderAcquireFocusEventHandler(System::Object ^ sender, KeyboardInputProviderAcquireFocusEventArgs ^ e);
public delegate void KeyboardInputProviderAcquireFocusEventHandler(object sender, KeyboardInputProviderAcquireFocusEventArgs e);
type KeyboardInputProviderAcquireFocusEventHandler = delegate of obj * KeyboardInputProviderAcquireFocusEventArgs -> unit
Public Delegate Sub KeyboardInputProviderAcquireFocusEventHandler(sender As Object, e As KeyboardInputProviderAcquireFocusEventArgs)

Parametry

sender
Object

Źródło zdarzenia.The source of the event.

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy