KeyboardNavigationMode Wyliczenie

Definicja

Określa możliwe wartości zmian fokusu w przypadku wystąpienia nawigacji logicznej i kierunkowej.Specifies the possible values for changes in focus when logical and directional navigation occurs.

public enum class KeyboardNavigationMode
public enum KeyboardNavigationMode
type KeyboardNavigationMode = 
Public Enum KeyboardNavigationMode
Dziedziczenie
KeyboardNavigationMode

Pola

Contained 4

W zależności od kierunku nawigowania, fokus powraca do pierwszego lub ostatniego elementu, gdy osiągnięty jest koniec lub początek kontenera, ale nie jest on przenoszony poza początkową lub końcową kontenera.Depending on the direction of the navigation, focus returns to the first or the last item when the end or the beginning of the container is reached, but does not move past the beginning or end of the container.

Continue 0

Każdy element odbiera fokus klawiatury, o ile jest zatrzymana nawigacja.Each element receives keyboard focus, as long as it is a navigation stop. Nawigacja opuszcza element zawierający po osiągnięciu krawędzi.Navigation leaves the containing element when an edge is reached.

Cycle 2

W zależności od kierunku nawigacji fokus wraca do pierwszego lub ostatniego elementu, gdy osiągnięty jest koniec lub początek kontenera.Depending on the direction of the navigation, the focus returns to the first or the last item when the end or the beginning of the container is reached. Fokus nie może opuścić kontenera przy użyciu nawigacji logicznej.Focus cannot leave the container using logical navigation.

Local 5

Indeksy tabulacji są brane pod uwagę w lokalnym poddrzewie tylko wewnątrz tego kontenera i zachowują Continue się jak po tym.Tab Indexes are considered on local subtree only inside this container and behave like Continue after that.

None 3

W tym kontenerze nie można poruszać się po klawiaturze.No keyboard navigation is allowed inside this container.

Once 1

Kontener i wszystkie jego elementy podrzędne jako całość odbierają fokus tylko raz.The container and all of its child elements as a whole receive focus only once. Pierwszy element podrzędny drzewa lub obiekt lub ostatni skoncentrowany się w grupie otrzymuje fokus.Either the first tree child or the or the last focused element in the group receives focus.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy Menu z liczbą MenuItem obiektów.The following example creates a Menu with a number of MenuItem objects. TabNavigationDołączona właściwość jest ustawiona na wartość Cycle na Menu .The TabNavigation attached property is set to Cycle on the Menu. Oznacza to, że gdy fokus jest zmieniany przy użyciu klawisza Tab w Menu , fokus zostanie przesunięty z każdego elementu i po osiągnięciu ostatniego elementu fokus powróci do pierwszego elementu.This means that when focus is changed using the tab key within the Menu, focus will move from each element and when the last element is reached focus will return to the first element.

<Menu KeyboardNavigation.TabNavigation="Cycle">
  <MenuItem Header="Menu Item 1" />
  <MenuItem Header="Menu Item 2" />
  <MenuItem Header="Menu Item 3" />
  <MenuItem Header="Menu Item 4" />
</Menu>
Menu navigationMenu = new Menu();
MenuItem item1 = new MenuItem();
MenuItem item2 = new MenuItem();
MenuItem item3 = new MenuItem();
MenuItem item4 = new MenuItem();

navigationMenu.Items.Add(item1);
navigationMenu.Items.Add(item2);
navigationMenu.Items.Add(item3);
navigationMenu.Items.Add(item4);

KeyboardNavigation.SetTabNavigation(navigationMenu, 
    KeyboardNavigationMode.Cycle);
Dim navigationMenu As New Menu()
Dim item1 As New MenuItem()
Dim item2 As New MenuItem()
Dim item3 As New MenuItem()
Dim item4 As New MenuItem()

navigationMenu.Items.Add(item1)
navigationMenu.Items.Add(item2)
navigationMenu.Items.Add(item3)
navigationMenu.Items.Add(item4)

KeyboardNavigation.SetTabNavigation(navigationMenu, KeyboardNavigationMode.Cycle)

Dotyczy

Zobacz też