KeyGestureConverter.CanConvertFrom(ITypeDescriptorContext, Type) Metoda

Definicja

Określa, czy obiekt określonego typu może być konwertowany do wystąpienia KeyGesture , przy użyciu określonego kontekstu.Determines whether an object of the specified type can be converted to an instance of KeyGesture, using the specified context.

public:
 override bool CanConvertFrom(System::ComponentModel::ITypeDescriptorContext ^ context, Type ^ sourceType);
public override bool CanConvertFrom (System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext context, Type sourceType);
override this.CanConvertFrom : System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext * Type -> bool
Public Overrides Function CanConvertFrom (context As ITypeDescriptorContext, sourceType As Type) As Boolean

Parametry

context
ITypeDescriptorContext

Kontekst formatu, który zawiera informacje o środowisku, z którego ten konwerter jest wywoływany.A format context that provides information about the environment from which this converter is being invoked.

sourceType
Type

Typ obliczany na potrzeby konwersji.The type being evaluated for conversion.

Zwraca

Boolean

true Jeśli sourceType jest typu String ; w przeciwnym razie, false .true if sourceType is type String; otherwise, false.

Dotyczy