Mouse.MouseMove Zdarzenie dołączone

Definicja

Występuje po przesunięciu wskaźnika myszy.Occurs when the mouse pointer moves.

see AddMouseMoveHandler, and RemoveMouseMoveHandler
see AddMouseMoveHandler, and RemoveMouseMoveHandler
see AddMouseMoveHandler, and RemoveMouseMoveHandler

Uwagi

To jest dołączone zdarzenie.This is an attached event. WPFWPF implementuje dołączone zdarzenia jako zdarzenia kierowane.implements attached events as routed events. Dołączone zdarzenia są zasadniczo XAMLXAML koncepcją języka dla odwołujących się zdarzeń, które mogą być obsługiwane na obiektach, które nie definiują tego zdarzenia, które WPFWPF rozszerzają się, a także włączając zdarzenie przechodzące do trasy.Attached events are fundamentally a XAMLXAML language concept for referencing events that can be handled on objects that do not define that event, which WPFWPF expands upon by also enabling the event to traverse a route. Dołączone zdarzenia nie mają bezpośredniej składni obsługi w kodzie; Aby dołączyć procedury obsługi dla zdarzenia kierowanego w kodzie, należy użyć wskazanej metody dodawania * procedury obsługi.Attached events do not have a direct handling syntax in code; to attach handlers for a routed event in code, you use a designated Add*Handler method. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Omówienie załączonych zdarzeń.For details, see Attached Events Overview.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field MouseMoveEvent
Strategia routinguRouting strategy PropagacjaBubbling
DelegatDelegate MouseEventHandler

Dotyczy