Mouse.MouseWheel Zdarzenie dołączone

Definicja

Występuje po obróceniu kółka myszy.Occurs when the mouse wheel is rotated.

see AddMouseWheelHandler, and RemoveMouseWheelHandler
see AddMouseWheelHandler, and RemoveMouseWheelHandler
see AddMouseWheelHandler, and RemoveMouseWheelHandler

Uwagi

Funkcja skupienie lub Funkcja przechwytywania myszy ma pierwszeństwo przed miejscem, w którym znajduje się wskaźnik myszy.Focus or mouse capture take precedence over where the mouse pointer is. Jeśli otrzymasz to zdarzenie z elementu skoncentrowanego lub przechwyconego, wskaźnik myszy może znajdować się nad innym elementem w danym momencie.If you receive this event from a focused or captured element, the mouse pointer might in fact be over another element at the time.

To jest dołączone zdarzenie.This is an attached event. WPF implementuje dołączone zdarzenia jako zdarzenia kierowane.WPF implements attached events as routed events. Dołączone zdarzenia są zasadniczo koncepcją języka XAML do odwoływania się do zdarzeń, które mogą być obsługiwane na obiektach, które nie definiują tego zdarzenia, które rozszerzają się na, a także włączając zdarzenia przechodzące do trasy.Attached events are fundamentally a XAML language concept for referencing events that can be handled on objects that do not define that event, which WPF expands upon by also enabling the event to traverse a route. Dołączone zdarzenia nie mają bezpośredniej składni obsługi w kodzie; Aby dołączyć procedury obsługi dla zdarzenia kierowanego w kodzie, należy użyć wskazanej metody dodawania * procedury obsługi.Attached events do not have a direct handling syntax in code; to attach handlers for a routed event in code, you use a designated Add*Handler method. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Omówienie załączonych zdarzeń.For details, see Attached Events Overview.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field MouseWheelEvent
Strategia routinguRouting strategy PropagacjaBubbling
DelegatDelegate MouseWheelEventHandler

Dotyczy