Mouse.PreviewMouseUp Zdarzenie dołączone

Definicja

Występuje po wydaniu dowolnego przycisku myszy.Occurs when any mouse button is released.

see AddPreviewMouseUpHandler, and RemovePreviewMouseUpHandler
see AddPreviewMouseUpHandler, and RemovePreviewMouseUpHandler
see AddPreviewMouseUpHandler, and RemovePreviewMouseUpHandler

Uwagi

Który przycisk myszy został wyznaczony, jest określany przez sprawdzanie argumentów zdarzenia.Which mouse button was released is determined by checking the arguments of the event.

To jest dołączone zdarzenie.This is an attached event. WPF implementuje dołączone zdarzenia jako zdarzenia kierowane.WPF implements attached events as routed events. Dołączone zdarzenia są zasadniczo koncepcją języka XAML do odwoływania się do zdarzeń, które mogą być obsługiwane na obiektach, które nie definiują tego zdarzenia, które rozszerzają się na, a także włączając zdarzenia przechodzące do trasy.Attached events are fundamentally a XAML language concept for referencing events that can be handled on objects that do not define that event, which WPF expands upon by also enabling the event to traverse a route. Dołączone zdarzenia nie mają bezpośredniej składni obsługi w kodzie; Aby dołączyć procedury obsługi dla zdarzenia kierowanego w kodzie, należy użyć wskazanej metody dodawania * procedury obsługi.Attached events do not have a direct handling syntax in code; to attach handlers for a routed event in code, you use a designated Add*Handler method. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Omówienie załączonych zdarzeń.For details, see Attached Events Overview.

Struktura Windows Presentation Foundation (WPF) jest oparta na tym załączonym zdarzeniu przez przełączenie go do dwóch różnych zdarzeń środowiska uruchomieniowego języka wspólnego (CLR) w systemach UIElement : PreviewMouseLeftButtonUp i PreviewMouseRightButtonUp .The Windows Presentation Foundation (WPF) framework builds on this attached event by surfacing it as two different common language runtime (CLR) events on UIElement: PreviewMouseLeftButtonUp and PreviewMouseRightButtonUp. Te implementacje obsługują PreviewMouseUp zdarzenie podstawowe i odczytują argumenty zdarzenia, aby określić, czy pozostały lewy lub prawy przycisk myszy.These implementations handle the underlying PreviewMouseUp event and read the arguments of the event to determine whether the left or right mouse button was involved. W przypadku trzech przycisków nie ma obsługi zdarzeń na poziomie platformy dla przycisku centrum. należy użyć PreviewMouseUp zdarzenia i sprawdzić warunek środkowy przycisku w argumentach zdarzeń.For three-button, there is no framework-level event support for the center button, and you should use the PreviewMouseUp event and check for the center button condition in the event arguments.

W przypadku zdarzeń kierowanych odnoszących się do myszy należy zachować ostrożność w przypadku, gdy są one oznaczane jako obsługiwane.For routed events that relate to the mouse, be careful about how or when you mark them handled. Obsługa zdarzenia w sąsiedztwie katalogu głównego i nieobsługiwanego przez dziecko w dalszej części źródła może nie być odpowiednia dla kontrolek złożonych, gdzie elementy złożone mogą mieć oczekiwane zachowania myszy.Handling the event near the root and not handling by a child further toward the source may not be appropriate for composited controls, where the compositing pieces might have expected mouse behaviors. Trudności w podejmowaniu odpowiednich wyborów dotyczących tego, czy inne elementy powinny być również poinformowane o każdej akcji myszy, dlatego, że platforma WPF wybiera model, dla którego podstawowe Mouse zdarzenie trasy zostało rozmieszczone jako zdarzenia CLR na trasie.The difficulty in making the appropriate choices about whether other elements should also be informed about any given mouse action is in fact why the WPF framework chose the model of having the underlying Mouse routed event be surfaced as CLR events along the route.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field PreviewMouseUpEvent
Strategia routinguRouting strategy TunelowanieTunneling
DelegatDelegate MouseButtonEventHandler
  • Odpowiednie zdarzenie propagacji to MouseUp .The corresponding bubbling event is MouseUp.

Dotyczy