MouseEventArgs.MiddleButton Właściwość

Definicja

Pobiera bieżący stan środkowego przycisku myszy.Gets the current state of the middle mouse button.

public:
 property System::Windows::Input::MouseButtonState MiddleButton { System::Windows::Input::MouseButtonState get(); };
public System.Windows.Input.MouseButtonState MiddleButton { get; }
member this.MiddleButton : System.Windows.Input.MouseButtonState
Public ReadOnly Property MiddleButton As MouseButtonState

Wartość właściwości

MouseButtonState

Bieżący stan środkowego przycisku myszy, który jest Pressed lub Released.The current state of the middle mouse button, which is either Pressed or Released. Nie ma żadnej wartości domyślnej.There is no default value.

Przykłady

Poniższy przykład drukuje komunikat, jeśli stan właściwości MiddleButton jest Pressed.The following example prints a message if the state of the MiddleButton property is Pressed.

if (e.MiddleButton == MouseButtonState.Pressed)
{

    MessageBox.Show("The Middle Mouse Button is pressed");
}
If e.MiddleButton = MouseButtonState.Pressed Then

    MessageBox.Show("The Middle Mouse Button is pressed")
End If

Uwagi

Klasa Mouse zawiera dodatkowe właściwości i metody umożliwiające określenie stanu myszy.The Mouse class provides additional properties and methods for determining the state of the mouse.

Dotyczy