MouseEventArgs.StylusDevice Właściwość

Definicja

Pobiera urządzenie pióro skojarzone z tym zdarzeniem.Gets the stylus device associated with this event.

public:
 property System::Windows::Input::StylusDevice ^ StylusDevice { System::Windows::Input::StylusDevice ^ get(); };
public System.Windows.Input.StylusDevice StylusDevice { get; }
member this.StylusDevice : System.Windows.Input.StylusDevice
Public ReadOnly Property StylusDevice As StylusDevice

Wartość właściwości

StylusDevice

Pióro skojarzone z tym zdarzeniem.The stylus associated with this event. Nie ma żadnej wartości domyślnej.There is no default value.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak pobrać StylusDevice skojarzony ze zdarzeniem.The following example shows how to retrieve the StylusDevice associated with an event.

StylusDevice stylusDevice = e.StylusDevice;
Dim stylusDevice As StylusDevice = e.StylusDevice

Dotyczy