MouseEventHandler Delegat

Definicja

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać zdarzenia powiązane z myszą, które nie obejmują żadnych przycisków myszy ani kółka myszy; na przykład MouseMove .Represents the method that will handle mouse related routed events that do not specifically involve mouse buttons or the mouse wheel; for example, MouseMove.

public delegate void MouseEventHandler(System::Object ^ sender, MouseEventArgs ^ e);
public delegate void MouseEventHandler(object sender, MouseEventArgs e);
type MouseEventHandler = delegate of obj * MouseEventArgs -> unit
Public Delegate Sub MouseEventHandler(sender As Object, e As MouseEventArgs)

Parametry

sender
Object

Obiekt, do którego jest dołączona procedura obsługi zdarzeń.The object where the event handler is attached.

e
MouseEventArgs

Dane dotyczące zdarzenia.The event data.

Uwagi

Ten delegat jest używany z następującymi dołączonymi zdarzeniami:This delegate is used with the following attached events:

Ten delegat jest używany z następującymi zdarzeniami kierowanymi.This delegate is used with the following routed events. Te zdarzenia są przesyłane dalej wcześniej wymienionymi zdarzeniami, aby udostępnić je do ogólnego modelu elementów w WPF.These routed events forward the previously listed attached events to make them more accessible to the general element model in WPF.

Załączone zdarzenia i elementy bazowe są zdarzeniami, które współdzielą dane zdarzenia, a także w wersjach propagacji i tunelowania zdarzeń kierowanych również współdzielą dane zdarzeń.The attached events and the base element routed events share their event data, and the bubbling and tunneling versions of the routed events also share event data. Może to mieć wpływ na obsługiwane charakterystyki zdarzenia w miarę podróży trasy zdarzeń.This can affect the handled characteristics of the event as it travels the event route. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz przegląd danych wejściowych.For details, see Input Overview.

Oprócz właściwości, RoutedEventArgs które są istotne dla wszystkich zdarzeń kierowanych, najbardziej interesujące właściwości, MouseEventArgs których można użyć w MouseEventHandler implementacji, to kilka właściwości, które uwidaczniają bieżący stan przycisku, takich jak LeftButton i MouseDevice .Other than the RoutedEventArgs properties that are relevant for all routed events, the most interesting properties of MouseEventArgs that you might use in a MouseEventHandler implementation are several properties that expose the current button state, such as LeftButton and MouseDevice. MouseDevice jest szczególnie przydatne, ponieważ można je zaewidencjonować Captured .MouseDevice is useful particularly because you can check Captured on it.

Należy zauważyć, że zdarzenia, które w odróżnieniu od zdarzeń przycisków myszy używają innego delegata, MouseButtonEventHandler .Note that events that specifically deal with mouse button events use a different delegate, MouseButtonEventHandler. Właściwości przycisku myszy są dostępne w MouseEventArgs przypadku, gdy istnieją tryby wejściowe lub interakcje, które obejmują przyciski, nawet jeśli obsługują zdarzenia niebędące przyciskami.The mouse button properties are available on MouseEventArgs in case there are input modes or interactions that involve the buttons even if you are handling a non-button event.

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy

Zobacz też