NavigationCommands.BrowseHome Właściwość

Definicja

Pobiera wartość, która reprezentuje Browse Home polecenie.Gets the value that represents the Browse Home command.

public:
 static property System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ BrowseHome { System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ get(); };
public static System.Windows.Input.RoutedUICommand BrowseHome { get; }
member this.BrowseHome : System.Windows.Input.RoutedUICommand
Public Shared ReadOnly Property BrowseHome As RoutedUICommand

Wartość właściwości

RoutedUICommand

Polecenie kierowanego interfejsu użytkownika.The routed UI command.

Wartości domyślneDefault Values
Gest klawiszaKey Gesture ALT + HOMEALT+HOME
Tekst interfejsu użytkownikaUI Text Strona głównaHome

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak zaimplementować kod, który reaguje na BrowseHome polecenie w połączeniu z Frame .The following example shows how to implement code that responds to the BrowseHome command in conjunction with a Frame.

<Window
 xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 x:Class="SDKSample.BrowseHome">
<!-- NavigationCommands.BrowseHome -->
<MenuItem Command="NavigationCommands.BrowseHome">
 <MenuItem.CommandBindings>
  <!-- NavigationCommands.BrowseHome Binding-->
  <CommandBinding
   Command="NavigationCommands.BrowseHome"
   CanExecute="navigationCommandBrowseHome_CanExecute"
   Executed="navigationCommandBrowseHome_Executed" />
 </MenuItem.CommandBindings>
</MenuItem>
<Frame Name="frame" NavigationUIVisibility="Hidden" Source="Page1.xaml" />
</Window>
using System.Windows;
using System.Windows.Input;

namespace SDKSample
{
  public partial class BrowseHome : Window
  {
    public BrowseHome()
    {
      InitializeComponent();
    }

    void navigationCommandBrowseHome_CanExecute(object sender, CanExecuteRoutedEventArgs e)
    {
      // Can always navigate home
      e.CanExecute = true;
    }

    void navigationCommandBrowseHome_Executed(object target, ExecutedRoutedEventArgs e)
    {
      // Implement custom BrowseHome handling code
    }
  }
}

Namespace SDKSample
  Partial Public Class BrowseHome
    Inherits Window
    Public Sub New()
      InitializeComponent()
    End Sub

    Private Sub navigationCommandBrowseHome_CanExecute(ByVal sender As Object, ByVal e As CanExecuteRoutedEventArgs)
      ' Can always navigate home
      e.CanExecute = True
    End Sub

    Private Sub navigationCommandBrowseHome_Executed(ByVal target As Object, ByVal e As ExecutedRoutedEventArgs)
      ' Implement custom BrowseHome handling code
    End Sub
  End Class
End Namespace

Uwagi

To polecenie wskazuje zamiar przejścia do strony głównej.This command indicates the intention to navigate home.

Nie ma implementacji do odpowiadania na BrowseHome polecenie w żadnej z danej klasy WPF.There is no implementation for responding to the BrowseHome command on any given WPF class. W związku z tym należy podać odpowiednią implementację, która jest wyświetlana w przykładzie.As such, you need to provide an appropriate implementation, which is shown in the example.

Użycie atrybutu języka XAMLXAML Attribute Usage

<object property="NavigationCommands.BrowseHome"/> 

Dotyczy

Zobacz też