RoutedUICommand.Text Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia tekst opisujący to polecenie.Gets or sets the text that describes this command.

public:
 property System::String ^ Text { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Text { get; set; }
member this.Text : string with get, set
Public Property Text As String

Wartość właściwości

String

Tekst opisujący polecenie.The text that describes the command. Wartość domyślna to pusty ciąg.The default is an empty string.

Dotyczy

Zobacz też