Stylus.PreviewStylusSystemGesture Zdarzenie dołączone

Definicja

Występuje, gdy użytkownik dokonuje gestu systemowego za pomocą tego pióra.Occurs when the user makes a system gesture with this stylus.

see AddPreviewStylusSystemGestureHandler, and RemovePreviewStylusSystemGestureHandler
see AddPreviewStylusSystemGestureHandler, and RemovePreviewStylusSystemGestureHandler
see AddPreviewStylusSystemGestureHandler, and RemovePreviewStylusSystemGestureHandler

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak określić gest systemu, który wywołał PreviewStylusSystemGesture zdarzenie.The following example demonstrates how to determine the system gesture that raised the PreviewStylusSystemGesture event. W tym przykładzie przyjęto założenie, że istnieje TextBox wywołanie textBox1 i że PreviewStylusSystemGesture zdarzenie jest połączone z obsługą zdarzeń.This example assumes that there is a TextBox called textBox1 and that the PreviewStylusSystemGesture event is connected to the event handlers.

void textbox1_PreviewStylusSystemGesture(object sender, StylusSystemGestureEventArgs e)
{
    textbox1.AppendText(e.SystemGesture.ToString() + "\n");
}
Private Sub textbox1_PreviewStylusSystemGesture(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As StylusSystemGestureEventArgs) Handles textbox1.PreviewStylusSystemGesture

    textbox1.AppendText(e.SystemGesture.ToString() & vbLf)

End Sub

Uwagi

To jest dołączone zdarzenie.This is an attached event. WPF implementuje dołączone zdarzenia jako zdarzenia kierowane.WPF implements attached events as routed events. Dołączone zdarzenie to, zasadniczo, koncepcja języka XAML używana do odwoływania się do zdarzeń, które są obsługiwane na obiektach, które nie są same, definiują zdarzenia.An attached event is, fundamentally, a XAML language concept used to reference events that are handled on objects that do not, themselves, define events. WPF rozszerza możliwości dołączonego zdarzenia, umożliwiając mu przechodzenie do trasy.WPF further expands an attached event's capabilities, allowing it to traverse a route. Dołączone zdarzenia nie mają bezpośredniej składni obsługi w kodzie; Aby dołączyć procedury obsługi dla zdarzenia kierowanego w kodzie, użyj wskazanej metody dodawania * procedury obsługi.Attached events do not have a direct handling syntax in code; to attach handlers for a routed event in code, use a designated Add*Handler method. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Omówienie załączonych zdarzeń.For details, see Attached Events Overview.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field PreviewStylusSystemGestureEvent
Strategia routinguRouting strategy TunelowanieTunneling
DelegatDelegate StylusSystemGestureEventHandler

Dotyczy

Zobacz też