StylusPointProperties.YTiltOrientation Pole

Definicja

Przedstawia kąt między płaszczyzną (x, z) i piórem i płaszczyzną osi x.Represents the angle between the (x, z) plane and the pen and x-axis plane.

public: static initonly System::Windows::Input::StylusPointProperty ^ YTiltOrientation;
public static readonly System.Windows.Input.StylusPointProperty YTiltOrientation;
 staticval mutable YTiltOrientation : System.Windows.Input.StylusPointProperty
Public Shared ReadOnly YTiltOrientation As StylusPointProperty 

Wartość pola

StylusPointProperty

Uwagi

Dotyczy to kursora pióra.This applies to a pen cursor.

Wartość jest równa 0, gdy pióro jest prostopadłe do powierzchni rysunku.The value is 0 when the pen is perpendicular to the drawing surface. Wartość jest dodatnia, gdy pióro znajduje się w górę lub w górę od użytkownika.The value is positive when the pen is upward or away from the user.

Dotyczy