TextCompositionManager.AddPreviewTextInputStartHandler(DependencyObject, TextCompositionEventHandler) Metoda

Definicja

Dodaje procedurę obsługi dla PreviewTextInputStart dołączonego zdarzenia.Adds a handler for the PreviewTextInputStart attached event.

public:
 static void AddPreviewTextInputStartHandler(System::Windows::DependencyObject ^ element, System::Windows::Input::TextCompositionEventHandler ^ handler);
public static void AddPreviewTextInputStartHandler (System.Windows.DependencyObject element, System.Windows.Input.TextCompositionEventHandler handler);
static member AddPreviewTextInputStartHandler : System.Windows.DependencyObject * System.Windows.Input.TextCompositionEventHandler -> unit
Public Shared Sub AddPreviewTextInputStartHandler (element As DependencyObject, handler As TextCompositionEventHandler)

Parametry

element
DependencyObject

Obiekt zależności, do którego ma zostać dodana procedura obsługi zdarzeń.A dependency object to add the event handler to. Obiekt zależności musi mieć wartość UIElement lub ContentElement .The dependency object must be a UIElement or a ContentElement.

handler
TextCompositionEventHandler

Delegat, który wyznacza procedurę obsługi do dodania.A delegate that designates the handler to add.

Uwagi

Ta metoda dodaje program obsługi dla wersji tunelowania tego zdarzenia.This method adds a handler for the tunneling version of this event. Informacje o wersji propagacji tego zdarzenia można znaleźć w temacie TextInputStart .For information about the bubbling version of this event, see TextInputStart.

Dotyczy

Zobacz też