TextCompositionManager.PreviewTextInput Zdarzenie dołączone

Definicja

Występuje po TextComposition zakończeniu.Occurs when a TextComposition is completed.

see AddPreviewTextInputHandler, and RemovePreviewTextInputHandler
see AddPreviewTextInputHandler, and RemovePreviewTextInputHandler
see AddPreviewTextInputHandler, and RemovePreviewTextInputHandler

Uwagi

To jest wersja tunelowania tego zdarzenia.This is the tunneling version of this event. Aby uzyskać wersję propagacji, zobacz TextInput .For the bubbling version, see TextInput.

Jest to dołączone zdarzenie identyfikowane przez PreviewTextInputEvent pole.This is an attached event identified by the PreviewTextInputEvent field. Użyj AddPreviewTextInputHandler metod i, RemovePreviewTextInputHandler Aby zarządzać tym zdarzeniem w określonym obiekcie Dependency.Use the AddPreviewTextInputHandler and RemovePreviewTextInputHandler methods to manage this event on a specified dependency object.

Dotyczy

Zobacz też