TextCompositionManager.PreviewTextInputStart Zdarzenie dołączone

Definicja

Występuje po TextComposition rozpoczęciu nowego.Occurs when a new TextComposition is started.

see AddPreviewTextInputStartHandler, and RemovePreviewTextInputStartHandler
see AddPreviewTextInputStartHandler, and RemovePreviewTextInputStartHandler
see AddPreviewTextInputStartHandler, and RemovePreviewTextInputStartHandler

Uwagi

To jest wersja tunelowania tego zdarzenia.This is the tunneling version of this event. Aby uzyskać wersję propagacji, zobacz TextInputStart .For the bubbling version, see TextInputStart.

Jest to dołączone zdarzenie identyfikowane przez PreviewTextInputStartEvent pole.This is an attached event identified by the PreviewTextInputStartEvent field. Użyj AddPreviewTextInputStartHandler metod i, RemovePreviewTextInputStartHandler Aby zarządzać tym zdarzeniem w określonym obiekcie Dependency.Use the AddPreviewTextInputStartHandler and RemovePreviewTextInputStartHandler methods to manage this event on a specified dependency object.

Dotyczy

Zobacz też