TextCompositionManager.TextInput Zdarzenie dołączone

Definicja

Występuje po TextComposition zakończeniu.Occurs when a TextComposition is completed.

see AddTextInputHandler, and RemoveTextInputHandler
see AddTextInputHandler, and RemoveTextInputHandler
see AddTextInputHandler, and RemoveTextInputHandler

Uwagi

To jest wersja propagacji tego zdarzenia.This is the bubbling version of this event. Aby uzyskać wersję tunelowania, zobacz PreviewTextInput .For the tunneling version, see PreviewTextInput.

To jest dołączone zdarzenie.This is an attached event. Użyj AddTextInputHandler metod i, RemoveTextInputHandler Aby zarządzać tym zdarzeniem w określonym obiekcie Dependency.Use the AddTextInputHandler and RemoveTextInputHandler methods to manage this event on a specified dependency object.

Dotyczy

Zobacz też