TextCompositionManager.TextInputStart Zdarzenie dołączone

Definicja

Występuje po TextComposition rozpoczęciu nowego.Occurs when a new TextComposition is started.

see AddTextInputStartHandler, and RemoveTextInputStartHandler
see AddTextInputStartHandler, and RemoveTextInputStartHandler
see AddTextInputStartHandler, and RemoveTextInputStartHandler

Uwagi

To jest wersja propagacji tego zdarzenia.This is the bubbling version of this event. Aby uzyskać wersję tunelowania, zobacz PreviewTextInputStart .For the tunneling version, see PreviewTextInputStart.

To jest dołączone zdarzenie.This is an attached event. Użyj AddTextInputStartHandler metod i, RemoveTextInputStartHandler Aby zarządzać tym zdarzeniem w określonym obiekcie Dependency.Use the AddTextInputStartHandler and RemoveTextInputStartHandler methods to manage this event on a specified dependency object.

Dotyczy

Zobacz też