ActiveXHost.DestroyWindowCore(HandleRef) Metoda

Definicja

Niszczy okno hostowane.Destroys the hosted window.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

protected:
 override void DestroyWindowCore(System::Runtime::InteropServices::HandleRef hwnd);
protected override void DestroyWindowCore (System.Runtime.InteropServices.HandleRef hwnd);
override this.DestroyWindowCore : System.Runtime.InteropServices.HandleRef -> unit
Protected Overrides Sub DestroyWindowCore (hwnd As HandleRef)

Parametry

hwnd
HandleRef

Struktura, która zawiera uchwyt okna.A structure that contains the window handle.

Dotyczy