HwndHost.OnDpiChanged(DpiScale, DpiScale) Metoda

Definicja

Wywoływana, gdy wartość DPI, przy której jest renderowany HwndHost zmian.Called when the DPI at which this HwndHost is rendered changes.

protected:
 override void OnDpiChanged(System::Windows::DpiScale oldDpi, System::Windows::DpiScale newDpi);
protected override void OnDpiChanged (System.Windows.DpiScale oldDpi, System.Windows.DpiScale newDpi);
override this.OnDpiChanged : System.Windows.DpiScale * System.Windows.DpiScale -> unit
Protected Overrides Sub OnDpiChanged (oldDpi As DpiScale, newDpi As DpiScale)

Parametry

oldDpi
DpiScale

Oryginalne ustawienie skalowania DPI.The original DPI scale setting.

newDpi
DpiScale

Nowe ustawienie skalowania DPI.The new DPI scale setting.

Dotyczy