HwndHost.WndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean) Metoda

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, uzyskuje dostęp do procesu okna (uchwyt) hostowanego okna podrzędnego.When overridden in a derived class, accesses the window process (handle) of the hosted child window.

protected:
 virtual IntPtr WndProc(IntPtr hwnd, int msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, bool % handled);
protected virtual IntPtr WndProc (IntPtr hwnd, int msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, ref bool handled);
[System.Security.SecurityCritical]
protected virtual IntPtr WndProc (IntPtr hwnd, int msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, ref bool handled);
abstract member WndProc : nativeint * int * nativeint * nativeint * bool -> nativeint
override this.WndProc : nativeint * int * nativeint * nativeint * bool -> nativeint
[<System.Security.SecurityCritical>]
abstract member WndProc : nativeint * int * nativeint * nativeint * bool -> nativeint
override this.WndProc : nativeint * int * nativeint * nativeint * bool -> nativeint
Protected Overridable Function WndProc (hwnd As IntPtr, msg As Integer, wParam As IntPtr, lParam As IntPtr, ByRef handled As Boolean) As IntPtr

Parametry

hwnd
IntPtr

Uchwyt okna hostowanego okna.The window handle of the hosted window.

msg
Int32

Komunikat, na który należy wykonać czynności.The message to act upon.

wParam
IntPtr

Informacje, które mogą być odpowiednie do obsługi wiadomości.Information that may be relevant to handling the message. Jest to zwykle używane do przechowywania małych fragmentów informacji, takich jak flagi.This is typically used to store small pieces of information, such as flags.

lParam
IntPtr

Informacje, które mogą być odpowiednie do obsługi wiadomości.Information that may be relevant to handling the message. Jest to zwykle używane do odwoływania się do obiektu.This is typically used to reference an object.

handled
Boolean

Określa, czy zdarzenia mają być oznaczone jako obsługiwane.Whether events resulting should be marked handled.

Zwraca

IntPtr

Uchwyt okna podrzędnego.The window handle of the child window.

Atrybuty

Uwagi

Ważne

Ten typ lub element członkowski nie jest dostępny w strefie zabezpieczeń internetowych.This type or member is not available in the Internet security zone.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Implementacja podstawowa w programie nie HwndHost zwraca praktycznego procesu, ale zwróci element IntPtr. zero jako failsafe.The base implementation in HwndHost does not return a practical process, but will return IntPtr.Zero as a failsafe.

Dotyczy