HwndSource Konstruktory

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy HwndSource.Initializes a new instance of the HwndSource class.

Przeciążenia

HwndSource(HwndSourceParameters)

Inicjuje nowe wystąpienie HwndSource klasy przy użyciu struktury zawierającej ustawienia początkowe.Initializes a new instance of the HwndSource class by using a structure that contains the initial settings.

HwndSource(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, String, IntPtr)

Inicjuje nowe wystąpienie HwndSource klasy z określonym stylem klasy, stylem, stylem rozszerzonym, pozycją x-y, nazwą i oknem nadrzędnym.Initializes a new instance of the HwndSource class with a specified class style, style, extended style, x-y position, name, and parent window.

HwndSource(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, String, IntPtr)

Inicjuje nowe wystąpienie HwndSource klasy z określonym stylem klasy, stylem, stylem rozszerzonym, pozycją x-y, szerokości, wysokości, nazwy i oknem nadrzędnym.Initializes a new instance of the HwndSource class with a specified class style, style, extended style, x-y position, width, height, name, and parent window.

HwndSource(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, String, IntPtr, Boolean)

Inicjuje nowe wystąpienie HwndSource klasy z określonym stylem klasy, stylem, stylem rozszerzonym, pozycją x-y, szerokości, wysokości, nazwą i oknem nadrzędnym, a także określając, czy okno ma rozmiar AutoSize.Initializes a new instance of the HwndSource class with a specified class style, style, extended style, x-y position, width, height, name, and parent window, and by specifying whether the window is autosized.

Uwagi

Ważne

Ta metoda nie jest dostępna w strefie zabezpieczeń sieci Internet.This method is not available in the Internet security zone.

HwndSource(HwndSourceParameters)

Inicjuje nowe wystąpienie HwndSource klasy przy użyciu struktury zawierającej ustawienia początkowe.Initializes a new instance of the HwndSource class by using a structure that contains the initial settings.

public:
 HwndSource(System::Windows::Interop::HwndSourceParameters parameters);
public HwndSource (System.Windows.Interop.HwndSourceParameters parameters);
[System.Security.SecurityCritical]
public HwndSource (System.Windows.Interop.HwndSourceParameters parameters);
new System.Windows.Interop.HwndSource : System.Windows.Interop.HwndSourceParameters -> System.Windows.Interop.HwndSource
[<System.Security.SecurityCritical>]
new System.Windows.Interop.HwndSource : System.Windows.Interop.HwndSourceParameters -> System.Windows.Interop.HwndSource
Public Sub New (parameters As HwndSourceParameters)

Parametry

parameters
HwndSourceParameters

Struktura, która zawiera parametry, które są wymagane do utworzenia okna.A structure that contains the parameters that are required to create the window.

Atrybuty

Uwagi

Ważne

Ta metoda nie jest dostępna w strefie zabezpieczeń sieci Internet.This method is not available in the Internet security zone.

Ten podpis konstruktora może być bardziej wygodny w pewnych sytuacjach, ponieważ struktura domyślna zawiera kilka odpowiednich początkowych wartości domyślnych.This constructor signature might be more convenient in certain situations, because the default structure contains some appropriate initial default values.

Ważne

Jeśli używasz tej sygnatury, nie używaj HwndSourceParameters konstruktora domyślnego do konstruowania HwndSourceParameters struktury parameters wartości.If you use this signature, do not use the default HwndSourceParameters constructor to construct the HwndSourceParameters structure for the parameters value. Należy użyć HwndSourceParameters konstruktora, który pozwala określić początkową nazwę okna.You must use the HwndSourceParameters constructor that enables you to specify an initial window name. Jeśli używasz HwndSourceParameters konstruktora domyślnego i utworzysz HwndSource go, który HwndSource nie jest wyświetlany, ponieważ początkowa Nazwa okna jest wymaganiem konstrukcyjnym dla reprezentowanego elementu HWND.If you use the default HwndSourceParameters constructor and create an HwndSource with it, that HwndSource does not display because an initial window name is a construction requirement for the represented HWND.

Dotyczy

HwndSource(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, String, IntPtr)

Inicjuje nowe wystąpienie HwndSource klasy z określonym stylem klasy, stylem, stylem rozszerzonym, pozycją x-y, nazwą i oknem nadrzędnym.Initializes a new instance of the HwndSource class with a specified class style, style, extended style, x-y position, name, and parent window.

public:
 HwndSource(int classStyle, int style, int exStyle, int x, int y, System::String ^ name, IntPtr parent);
public HwndSource (int classStyle, int style, int exStyle, int x, int y, string name, IntPtr parent);
[System.Security.SecurityCritical]
public HwndSource (int classStyle, int style, int exStyle, int x, int y, string name, IntPtr parent);
new System.Windows.Interop.HwndSource : int * int * int * int * int * string * nativeint -> System.Windows.Interop.HwndSource
[<System.Security.SecurityCritical>]
new System.Windows.Interop.HwndSource : int * int * int * int * int * string * nativeint -> System.Windows.Interop.HwndSource
Public Sub New (classStyle As Integer, style As Integer, exStyle As Integer, x As Integer, y As Integer, name As String, parent As IntPtr)

Parametry

classStyle
Int32

Style klas Win32 dla okna.The Win32 class styles for the window.

style
Int32

Style Win32 dla okna.The Win32 styles for the window.

exStyle
Int32

Rozszerzone style Win32 dla okna.The extended Win32 styles for the window.

x
Int32

Pozycja lewej krawędzi okna.The position of the window's left edge.

y
Int32

Pozycja górnej krawędzi okna.The position of the window's upper edge.

name
String

Nazwa okna.The name of the window.

parent
IntPtr

Uchwyt okna nadrzędnego okna.The handle of the window's parent window.

Atrybuty

Uwagi

Ważne

Ta metoda nie jest dostępna w strefie zabezpieczeń sieci Internet.This method is not available in the Internet security zone.

Dotyczy

HwndSource(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, String, IntPtr)

Inicjuje nowe wystąpienie HwndSource klasy z określonym stylem klasy, stylem, stylem rozszerzonym, pozycją x-y, szerokości, wysokości, nazwy i oknem nadrzędnym.Initializes a new instance of the HwndSource class with a specified class style, style, extended style, x-y position, width, height, name, and parent window.

public:
 HwndSource(int classStyle, int style, int exStyle, int x, int y, int width, int height, System::String ^ name, IntPtr parent);
public HwndSource (int classStyle, int style, int exStyle, int x, int y, int width, int height, string name, IntPtr parent);
[System.Security.SecurityCritical]
public HwndSource (int classStyle, int style, int exStyle, int x, int y, int width, int height, string name, IntPtr parent);
new System.Windows.Interop.HwndSource : int * int * int * int * int * int * int * string * nativeint -> System.Windows.Interop.HwndSource
[<System.Security.SecurityCritical>]
new System.Windows.Interop.HwndSource : int * int * int * int * int * int * int * string * nativeint -> System.Windows.Interop.HwndSource
Public Sub New (classStyle As Integer, style As Integer, exStyle As Integer, x As Integer, y As Integer, width As Integer, height As Integer, name As String, parent As IntPtr)

Parametry

classStyle
Int32

Style klas Win32 dla okna.The Win32 class styles for the window.

style
Int32

Style Win32 dla okna.The Win32 styles for the window.

exStyle
Int32

Rozszerzone style Win32 dla okna.The extended Win32 styles for the window.

x
Int32

Pozycja lewej krawędzi okna.The position of the window's left edge.

y
Int32

Pozycja górnej krawędzi okna.The position of the window's upper edge.

width
Int32

Szerokość okna.The width of the window.

height
Int32

Wysokość okna.The height of the window.

name
String

Nazwa okna.The name of the window.

parent
IntPtr

Uchwyt okna nadrzędnego okna.The handle of the window's parent window.

Atrybuty

Uwagi

Ważne

Ta metoda nie jest dostępna w strefie zabezpieczeń sieci Internet.This method is not available in the Internet security zone.

Dotyczy

HwndSource(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, String, IntPtr, Boolean)

Inicjuje nowe wystąpienie HwndSource klasy z określonym stylem klasy, stylem, stylem rozszerzonym, pozycją x-y, szerokości, wysokości, nazwą i oknem nadrzędnym, a także określając, czy okno ma rozmiar AutoSize.Initializes a new instance of the HwndSource class with a specified class style, style, extended style, x-y position, width, height, name, and parent window, and by specifying whether the window is autosized.

public:
 HwndSource(int classStyle, int style, int exStyle, int x, int y, int width, int height, System::String ^ name, IntPtr parent, bool adjustSizingForNonClientArea);
public HwndSource (int classStyle, int style, int exStyle, int x, int y, int width, int height, string name, IntPtr parent, bool adjustSizingForNonClientArea);
[System.Security.SecurityCritical]
public HwndSource (int classStyle, int style, int exStyle, int x, int y, int width, int height, string name, IntPtr parent, bool adjustSizingForNonClientArea);
new System.Windows.Interop.HwndSource : int * int * int * int * int * int * int * string * nativeint * bool -> System.Windows.Interop.HwndSource
[<System.Security.SecurityCritical>]
new System.Windows.Interop.HwndSource : int * int * int * int * int * int * int * string * nativeint * bool -> System.Windows.Interop.HwndSource
Public Sub New (classStyle As Integer, style As Integer, exStyle As Integer, x As Integer, y As Integer, width As Integer, height As Integer, name As String, parent As IntPtr, adjustSizingForNonClientArea As Boolean)

Parametry

classStyle
Int32

Style klas Win32 dla okna.The Win32 class styles for the window.

style
Int32

Style Win32 dla okna.The Win32 styles for the window.

exStyle
Int32

Rozszerzone style Win32 dla okna.The extended Win32 styles for the window.

x
Int32

Pozycja lewej krawędzi okna.The position of the window's left edge.

y
Int32

Pozycja górnej krawędzi okna.The position of the window's upper edge.

width
Int32

Szerokość okna.The width of the window.

height
Int32

Wysokość okna.The height of the window.

name
String

Nazwa okna.The name of the window.

parent
IntPtr

Uchwyt okna nadrzędnego okna.The handle of the window's parent window.

adjustSizingForNonClientArea
Boolean

true Aby Menedżer układu obejmował obszar niebędący klientem do ustalania rozmiarów; w przeciwnym razie false .true to have the layout manager include the non-client area for sizing; otherwise, false.

Atrybuty

Uwagi

Ważne

Ta metoda nie jest dostępna w strefie zabezpieczeń sieci Internet.This method is not available in the Internet security zone.

Dotyczy