IErrorPage.DeploymentPath Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ścieżkę do manifestu wdrażania aplikacji.Gets or sets the path to an application's deployment manifest.

public:
 property Uri ^ DeploymentPath { Uri ^ get(); void set(Uri ^ value); };
public Uri DeploymentPath { get; set; }
member this.DeploymentPath : Uri with get, set
Public Property DeploymentPath As Uri

Wartość właściwości

Uri

Ścieżka do manifestu wdrażania aplikacji.The path to an application's deployment manifest.

Dotyczy