IErrorPage.ErrorText Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia pełny opis błędu.Gets or sets a verbose description of the error.

public:
 property System::String ^ ErrorText { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string ErrorText { get; set; }
member this.ErrorText : string with get, set
Public Property ErrorText As String

Wartość właściwości

String

Opis błędu.Description of the error.

Dotyczy