IErrorPage.ErrorTitle Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia tytuł ciągu strony błędu.Gets or sets the string title of the error page.

public:
 property System::String ^ ErrorTitle { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string ErrorTitle { get; set; }
member this.ErrorTitle : string with get, set
Public Property ErrorTitle As String

Wartość właściwości

String

Tytuł ciągu strony błędu.The string title of the error page.

Dotyczy