IErrorPage.LogFilePath Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ścieżkę ciągu do pliku dziennika błędu, jeśli istnieje.Gets or sets the string path to the error's log file, if any.

public:
 property System::String ^ LogFilePath { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string LogFilePath { get; set; }
member this.LogFilePath : string with get, set
Public Property LogFilePath As String

Wartość właściwości

String

Ścieżka do skojarzonego pliku błędu.Path to an associated error file. Może być pustym ciągiem.May be an empty string.

Dotyczy